Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Germany

คำแปล

ประเทศเยอรมัน

I
live
in
Germany
.

ฉันอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมัน

1 ความคิดเห็น

We
like
Germany
.

เราชอบประเทศเยอรมัน

1 ความคิดเห็น

I
have
a
flight
to
Germany
.

ฉันมีเที่ยวบินเที่ยวหนึ่งไปประเทศเยอรมัน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน