Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

German

คำแปล

คนเยอรมัน, ภาษาเยอรมัน

German
is
hard
.

ภาษาเยอรมันยาก

The
Germans
like
the
month
of
September
.

คนเยอรมันชอบเดือนกันยายน

We
are
Germans
.

พวกเราเป็นคนเยอรมัน

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน