Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

French

คำแปล

ภาษาฝรั่งเศส, คนฝรั่งเศส

The
French
reads
a
book
.

คนฝรั่งเศสคนนี้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง

English
to
French

ภาษาอังกฤษถึงภาษาฝรั่งเศส

English
to
French
.

ภาษาฝรั่งเศสถึงภาษาอังกฤษ

แสดงประโยคเพิ่ม

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย