Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

February

คำแปล

กุมภาพันธ์

February
,
March
and
April

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน

2 ความคิดเห็น

February
,
March
and
April

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และ เดือนเมษายน

2 ความคิดเห็น

It
is
February
.

มันเป็นเดือนกุมภาพันธ์

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน