Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

Europe

คำแปล

ยุโรป

Germany
is
one
country
in
Europe
.

ประเทศเยอรมันเป็นประเทศหนึ่งในยุโรป

Germany
is
at
the
center
of
Europe
.

ประเทศเยอรมันอยู่ตรงกลางของยุโรป

Germany
is
a
country
in
Europe
.

ประเทศเยอรมันเป็นประเทศในยุโรป

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน