Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

English

คำแปล

คนอังกฤษ, ภาษาอังกฤษ, ชาวอังกฤษ

The
girl
speaks
English
.

เด็กผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษ

6 ความคิดเห็น

Yes
,
I
speak
English
.

ใช่ ฉันพูดภาษาอังกฤษ

3 ความคิดเห็น

I
speak
English
.

ฉันพูดภาษาอังกฤษ

3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย