Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

England

คำแปล

ประเทศอังกฤษ

He
comes
from
England
.

เขามาจากประเทศอังกฤษ

1 ความคิดเห็น

I
have
a
friend
in
England
.

ฉันมีเพื่อนในประเทศอังกฤษ

England
is
in
the
North
.

ประเทศอังกฤษอยู่ทางเหนือ

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน