Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

China

คำแปล

ประเทศจีน

My
parents
are
in
China
.

พ่อแม่ของฉันอยู่ในจีน

1 ความคิดเห็น

We
travel
to
China
in
February
.

พวกเราเดินทางสู่จีนในกุมภาพันธ์

My
parents
are
from
China
.

พ่อแม่ของฉันมาจากประเทศจีน

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน