Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

America

คำแปล

ประเทศอเมริกา

I
travel
to
America
once
a
month
.

ฉันเดินทางไปประเทศอเมริกาหนึ่งครั้งต่อเดือน

My
friend
is
in
America
.

เพื่อนของฉันอยู่ในประเทศอเมริกา

They
return
to
America
.

พวกเขากลับไปที่ประเทศอเมริกา

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน