Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

's

คำแปล

(แสดงความเป็นเจ้าของ)

The
woman
's
newspaper

หนงสอพมพของผู้หญ

2 ความคิดเห็น

The
girl
's
cat

แมวของเดกผู้หญ

8 ความคิดเห็น

The
boy
's
dog

หมาของเดกผู้ชาย

2 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาสเปน แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน