Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

zoo

คำแปล

สวนสัตว์

Next
Sunday
I
go
to
the
zoo
.

วันอาทิตย์หน้าฉันไปที่สวนสัตว์

Next
Sunday
I
go
to
the
zoo
.

วันอาทิตย์หน้าฉันไปที่สวนสัตว์

The
animal
is
in
the
zoo
.

สัตว์อยู่ในสวนสัตว์

แสดงประโยคเพิ่ม