Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

zone

คำแปล
เขต, บริเวณ
My
brothers
live
in
the
same
time
zone
.
พี่ชายของฉันอาศัยอยู่ในเขตเวลาเดียวกัน
My
brothers
live
in
the
same
time
zone
.
พี่ชายของฉันอาศัยอยู่ในเขตเวลาเดียวกัน
It
is
their
zone
.
มันคือบริเวณของพวกเขา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย