Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

worth

คำแปล
มีค่า, คุ้มค่า
It
takes
time
,
but
the
results
are
worth
the
effort
.
มันใช้เวลา แต่ผลที่ได้จะคุ้มค่ากับความพยายาม
It
takes
time
,
but
the
results
are
worth
the
effort
.
มันใช้เวลา แต่ผลที่ได้จะคุ้มค่ากับความพยายาม
The
awards
are
worth
the
effort
.
รางวัลพวกนี้คุ้มค่ากับความพยายาม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย