works

การผันคำกริยาทั้งหมดของ work

PersonPresentPast
Iworkworked
he/she/itworksworked
you/we/theyworkworked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย