wishes

คำแปล
หวัง, ปรารถนา
การผันคำกริยาของwish
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
student
นักเรียน (คำนามเอกพจน์)
wishes
หวัง
ปรารถนา
for
เพื่อ
เป็นเวลา
สำหรับ
a
หนึ่ง
computer
คอมพิวเตอร์
.
นักเรียนคนนี้ปรารถนาว่าจะมีเครื่องหนึ่ง
My
ของฉัน
ของผม
daughter
ลูกสาว
wishes
หวัง
ปรารถนา
for
เป็นเวลา
เพื่อ
สำหรับ
a
หนึ่ง
horse
ม้า
.
ลูกสาวของฉันปรารถนาว่าจะมีม้าตัวหนึ่ง
He
เขา
wishes
ปรารถนา
หวัง
to
ถึง
สู่
have
มี
a
หนึ่ง
castle
ปราสาท
.
เขาปรารถนาว่าจะมีปราสาทหลังหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wish

PersonPresentPast
Iwishwished
he/she/itwisheswished
you/we/theywishwished
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย