win

คำแปล
ชนะ
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
are
อยู่
เป็น
not
ไม่
ไม่ใช่
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
win
ชนะ
.
พวกเขากำลังจะไม่ชนะ
We
พวกเรา
are
เป็น
อยู่
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
win
ชนะ
.
พวกเรากำลังจะชนะ
Who
ใคร
is
เป็น
อยู่
คือ
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
win
ชนะ
?
ใครกำลังจะชนะ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ win


    PersonPresentPast
    Iwinwon
    he/she/itwinswon
    you/we/theywinwon
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย