ภาษาอังกฤษ

while

ภาษาไทย
ระหว่างที่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
whileตัวอย่างI drink milk, while he drinks wine.คำแปลฉันดื่มนมระหว่างที่เขาดื่มไวน์

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย