wheel

คำแปล
ล้อ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
need
ต้องการ
จำเป็นต้อง
a
หนึ่ง
wheel
ล้อ
.
ฉันต้องการล้ออันหนึ่ง
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
is
อยู่
คือ
เป็น
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
wheel
ล้อ
?
ล้ออันนี้อยู่ที่ไหน
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
wheel
ล้อ
.
มันคือล้ออันหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย