Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

west

คำแปล
ตะวันตก
It
is
in
the
north
-
west
of
the
country
.
มันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้
It
is
in
the
north
-
west
of
the
country
.
มันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้
Follow
the
street
to
the
west
.
ตามถนนนี้ไปทางทิศตะวันตก
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย