Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

west

คำแปล

ตะวันตก

It
is
in
the
north
-
west
of
the
country
.

มันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้

It
is
in
the
north
-
west
of
the
country
.

มันอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนี้

Follow
the
street
to
the
west
.

ตามถนนนี้ไปทางทิศตะวันตก

แสดงประโยคเพิ่ม