Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

week

คำแปล

สัปดาห์

One
week
and
three
days

หนึ่งสัปดาห์ กับอีก สามวัน

1 ความคิดเห็น

One
week
and
three
days

หนึ่งสัปดาห์ กับอีก สามวัน

1 ความคิดเห็น

One
week
and
three
days

หนึ่งสัปดาห์ กับอีก สามวัน

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย