Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wealth

คำแปล
ความรวย
His
wealth
changed
him
.
ความรวยของเขาได้ทำให้เขาเปลี่ยนไป
His
wealth
changed
him
.
ความรวยของเขาได้ทำให้เขาเปลี่ยนไป
Nature
is
the
wealth
of
this
country
.
ความรวยของประเทศนี้คือธรรมชาติ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย