Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

we

คำแปล
พวกเรา
We
eat
the
sandwich
.
พวกเรากินแซนด์วิช
2 ความคิดเห็น
We
eat
bread
.
พวกเรากินขนมปัง
2 ความคิดเห็น
We
read
.
พวกเราอ่าน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันแปร

จำนวนเพศหญิงเพศชายไม่มีเพศ
พหูพจน์
เอกพจน์shehimit

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย