wants

คำแปล

การผันคำกริยาทั้งหมดของ want

PersonPresentPast
Iwantwanted
he/she/itwantswanted
you/we/theywantwanted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย