Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wanted

คำแปล

ต้องการ, อยาก

การผันคำกริยาของwant

การผันคำกริยาทั้งหมดของ want

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwantwanted
he/she/itwantswanted
you/we/theywantwanted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย