Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

want

คำแปล
อยากได้
You
want
water
.
คุณอยากได้น้ำ
5 ความคิดเห็น
The
girl
does
not
want
food
.
เด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องการอาหาร
1 ความคิดเห็น
We
want
breakfast
.
พวกเราอยากได้อาหารเช้า
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ want

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwantwanted
he/she/itwantswanted
you/we/theywantwanted

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย