Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

walks

คำแปล
เดิน
The
girl
walks
.
เด็กผู้หญิงเดิน
2 ความคิดเห็น
She
walks
.
เธอเดิน
1 ความคิดเห็น
The
cat
walks
.
แมวเดิน
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย