walked

คำแปล

การผันคำกริยาทั้งหมดของ walk

PersonPresentPast
Iwalkwalked
he/she/itwalkswalked
you/we/theywalkwalked

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย