Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

walk

คำแปล
เดิน
The
woman
and
the
man
walk
.
ผู้หญิงและผู้ชายเดิน
5 ความคิดเห็น
I
will
walk
with
you
.
ฉันจะเดินกับคุณเธอ
3 ความคิดเห็น
They
will
walk
.
พวกเขาจะเดิน
2 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย