waitress

คำแปล
เด็กเสิร์ฟ
My
ของฉัน
ของผม
daughter
ลูกสาว
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
waitress
เด็กเสิร์ฟ
.
ลูกสาวของฉันคือเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง
Who
ใคร
is
เป็น
อยู่
คือ
our
ของพวกเรา
waitress
เด็กเสิร์ฟ
?
ใครคือเด็กเสิร์ฟของพวกเรา
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
waitress
เด็กเสิร์ฟ
.
เธอคือเด็กเสิร์ฟคนหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย