Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wait

คำแปล
รอ
I
am
going
to
wait
five
more
minutes
.
ฉันกำลังจะรออีกห้านาที
I
am
going
to
wait
for
you
.
ฉันกำลังจะรอคุณ
Everybody
is
going
to
wait
.
ทุกคนกำลังจะรอ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wait


    PersonPresentPast
    Iwaitwaited
    he/she/itwaitswaited
    you/we/theywaitwaited
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย