Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

wait

คำแปล

รอ

I
am
going
to
wait
five
more
minutes
.

ฉันกำลังจะรออีกห้านาที

I
am
going
to
wait
for
you
.

ฉันกำลังจะรอคุณ

Everybody
is
going
to
wait
.

ทุกคนกำลังจะรอ

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ wait

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iwaitwaited
he/she/itwaitswaited
you/we/theywaitwaited