Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

vote

คำแปล

การออกเสียง, การลงคะแนน

His
vote

การลงคะแนนของเขา

There
is
no
vote
.

ไม่มีการออกเสียง

His
vote

การลงคะแนนของเขา

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย