vote

คำแปล
การออกเสียง, การลงคะแนน
His
ของเขา
vote
การออกเสียง
การลงคะแนน
การลงคะแนนของเขา
There
thereis
มี
ที่นั่น
is
thereis
มี
เป็น
อยู่
คือ
no
ไม่
vote
การออกเสียง
การลงคะแนน
.
ไม่มีการออกเสียง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
vote
การออกเสียง
การลงคะแนน
การลงคะแนน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย