volume

คำแปล
ปริมาณ, ระดับเสียง, ปริมาตร
The
thewater
น้ำ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
water
thewater
น้ำ
น้ำ
volume
ปริมาตร
ปริมาณ
ระดับเสียง
is
isnot
ไม่ได้เป็น
อยู่
คือ
เป็น
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
enough
พอ
.
ปริมาณน้ำไม่พอ
The
thewater
น้ำ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
water
thewater
น้ำ
น้ำ
volume
ปริมาตร
ปริมาณ
ระดับเสียง
is
isnot
ไม่ได้เป็น
อยู่
คือ
เป็น
not
isnot
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
enough
พอ
.
ปริมาณน้ำไม่พอ
He
เขา
turns
เลี้ยว
หัน
หมุน
up
ขึ้น
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
volume
ปริมาณ
ระดับเสียง
ปริมาตร
.
เขาเพิ่มเสียง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย