Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

volume

คำแปล
ปริมาณ, ระดับเสียง, ปริมาตร
The
water
volume
is
not
enough
.
ปริมาณน้ำไม่พอ
The
water
volume
is
not
enough
.
ปริมาณน้ำไม่พอ
He
turns
up
the
volume
.
เขาเพิ่มเสียง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย