Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

volcano

คำแปล

ภูเขาไฟ

There
is
a
volcano
in
this
country
.

มีภูเขาไฟลูกหนึ่งในประเทศนี้

There
is
a
volcano
in
this
country
.

มีภูเขาไฟลูกหนึ่งในประเทศนี้

I
like
to
see
the
volcano
at
night
.

ฉันชอบมองภูเขาไฟตอนกลางคืน

แสดงประโยคเพิ่ม