value

คำแปล
คุณค่า, ราคา, ค่านิยม
My
ของฉัน
ของผม
father
พ่อ
believes
เชื่อ
เชื่อถือ
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
value
คุณค่า
ราคา
ค่านิยม
of
ของ
education
การศึกษา
.
คุณพ่อของฉันเชื่อในคุณค่าของการศึกษา
My
ของฉัน
ของผม
father
พ่อ
believes
เชื่อ
เชื่อถือ
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
value
คุณค่า
ราคา
ค่านิยม
of
ของ
education
การศึกษา
.
คุณพ่อของฉันเชื่อในคุณค่าของการศึกษา
This
นี้
นี่
book
หนังสือ
has
มี
great
เยี่ยม
value
ค่านิยม
คุณค่า
ราคา
.
หนังสือเล่มนี้มีมูลค่ามาก
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย