Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

uncle

คำแปล
น้า, อา, ลุง
My
uncle
has
a
horse
.
ลุงของฉันมีม้าตัวหนึ่ง
2 ความคิดเห็น
My
uncle
has
a
horse
.
ลุงของฉันมีม้าตัวหนึ่ง
2 ความคิดเห็น
I
see
my
uncle
.
ฉันเห็นลุงของฉัน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย