ภาษาอังกฤษ

twenty

ภาษาไทย
ยี่สิบ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
twentyตัวอย่างA day has twenty-four hours.คำแปลหนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย