ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

twenty

คำแปล
ยี่สิบ
A
หนึ่ง
day
วัน
has
มี
twenty
ยี่สิบ
-
four
สี่
hours
ชั่วโมง
.
หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง
A
หนึ่ง
day
วัน
has
มี
twenty
ยี่สิบ
four
สี่
hours
ชั่วโมง
.
หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง
Twenty
ยี่สิบ
years
ปี
already
แล้ว
!
ยี่สิบปีมาแล้ว!
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย