trying

คำแปล
กำลังพยายาม, กำลังลอง
การผันคำกริยาของtry
What
อะไร
are
อยู่
เป็น
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
trying
กำลังพยายาม
กำลังลอง
to
ถึง
สู่
do
ทำ
?
คุณกำลังพยายามทำอะไร
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
อยู่
คือ
เป็น
trying
กำลังพยายาม
กำลังลอง
to
ถึง
สู่
eat
รับประทาน
กิน
.
เธอกำลังพยายามกิน
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
student
นักเรียน (คำนามเอกพจน์)
is
เป็น
อยู่
คือ
trying
กำลังพยายาม
กำลังลอง
to
ถึง
สู่
sleep
หลับ
นอน
.
นักเรียนคนนี้กำลังพยายามนอนหลับ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ try

PersonPresentPast
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย