Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tried

คำแปล

การผันคำกริยาทั้งหมดของ try

บุคคลปัจจุบันอดีต
Itrytried
he/she/ittriestried
you/we/theytrytried

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย