tree

คำแปล
ต้นไม้
One
หนึ่ง
tree
ต้นไม้
ต้นไม้หนึ่งต้น
One
หนึ่ง
tree
ต้นไม้
ต้นไม้หนึ่งต้น
Some
บางส่วน
trees
ต้นไม้
are
เป็น
อยู่
not
ไม่
ไม่ใช่
green
สีเขียว
.
ต้นไม้บางต้นไม่ได้เป็นสีเขียว
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย