ภาษาอังกฤษ

trains

ภาษาไทย
รถไฟ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
trainingตัวอย่างTraining starts in August.คำแปลการฝึกอบรมเริ่มในเดือนสิงหาคม
trainตัวอย่างThe train is very fast.คำแปลรถไฟขบวนนี้เร็วมาก
trainsตัวอย่างI like trains.คำแปลฉันชอบรถไฟ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย