Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

train

คำแปล

รถไฟ

The
train
is
very
fast
.

รถไฟขบวนนี้เร็วมาก

The
train
is
very
fast
.

รถไฟขบวนนี้เร็วมาก

The
train
is
red
.

รถไฟขบวนนี้สีแดง

แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย