Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

tradition

คำแปล

ประเพณี, ธรรมเนียม

We
love
our
tradition
.

พวกเรารักประเพณีของพวกเรา

We
love
our
tradition
.

พวกเรารักประเพณีของพวกเรา

European
tradition

ประเพณียุโรป

แสดงประโยคเพิ่ม