Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

trade

คำแปล
การค้า
He
stopped
all
trade
between
the
north
and
south
.
เขาได้หยุดการค้าขายทุกอย่างระหว่างทางเหนือและทางใต้
He
stopped
all
trade
between
the
north
and
south
.
เขาได้หยุดการค้าขายทุกอย่างระหว่างทางเหนือและทางใต้
The
city
is
a
trade
center
.
เมืองนี้คือศูนย์กลางการค้าขายแห่งหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย