tourist

คำแปล
นักท่องเที่ยว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
tourist
นักท่องเที่ยว
has
มี
a
หนึ่ง
suitcase
กระเป๋าเดินทาง
.
นักท่องเที่ยวคนนี้มีกระเป๋าเดินทางใบหนึ่ง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
tourist
นักท่องเที่ยว
goes
ไป
to
ถึง
สู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
museum
พิพิธภัณฑ์
.
นักท่องเที่ยวคนนี้ไปพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
Are
เป็น
อยู่
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
a
หนึ่ง
tourist
นักท่องเที่ยว
?
คุณเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย