touch

คำแปล
แตะ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
touch
แตะ
my
ของฉัน
ของผม
plate
จาน (คำเอกพจน์)
.
ฉันแตะจานของฉัน
2 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
touch
แตะ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
elephant
ช้าง (คำเอกพจน์)
.
พวกเขาแตะช้าง
2 ความคิดเห็น
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
touch
แตะ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
bear
หมี (คำเอกพจน์)
.
พวกเขาแตะหมี
3 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ touch


PersonPresentPast
Itouchtouched
he/she/ittouchestouched
you/we/theytouchtouched

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย