Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

toothbrush

คำแปล
แปรงสีฟัน
Toothbrush
and
toothpaste
แปรงสีฟันและยาสีฟัน
Toothbrush
and
toothpaste
แปรงสีฟันและยาสีฟัน
A
toothbrush
แปรงสีฟันอันหนึ่ง
แสดงประโยคเพิ่ม

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย