title

คำแปล
ยศ, ชื่อเรื่อง, หัวข้อ
His
ของเขา
name
ชื่อ
appeared
ปรากฏ
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
property
คุณสมบัติ
ทรัพย์สิน
title
ชื่อเรื่อง
หัวข้อ
ยศ
.
ชื่อของเขาปรากฏอยู่บนชื่อของสถานที่นั่น
His
ของเขา
name
ชื่อ
appeared
ปรากฏ
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
property
คุณสมบัติ
ทรัพย์สิน
title
ชื่อเรื่อง
หัวข้อ
ยศ
.
ชื่อของเขาปรากฏอยู่บนชื่อของสถานที่นั่น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
know
รู้
รู้จัก
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
title
ชื่อเรื่อง
หัวข้อ
ยศ
of
ของ
that
นั้น
นั่น
ว่า
book
หนังสือ
.
ฉันไม่รู้จักชื่อของหนังสือเล่มนั้น
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย