Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

time

คำแปล

เวลา

One
time
or
two
times
?

หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง

1 ความคิดเห็น

One
time
or
two
times
?

หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง

1 ความคิดเห็น

One
time
or
two
times
?

หนึ่งครั้งหรือสองครั้ง

1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย